Loading...
Loading...

Ivy – Schoeneraak

Ivy werd gebouwd in Elmshorn (Noord Duitsland) als schoener-aak. Van dit scheepstype zijn er naar verluidt ongeveer 100 gemaakt. Met een plat vlak (bodem) zodat je er op zandbanken her en der langs de kust mee kan droogvallen; bij het volgende tij voeren ze dan weer verder. Bedoeld voor de kust- en grote rivierenvaart. Met de Ivy is lading vervoerd van de Middellandse zee tot Noorwegen. De meeste schoener-aken hebben de 1e- wereldoorlog niet overleefd; ze werden gevorderd door het leger.
In 1936 is het schip verlengd wat meestal tegelijk gebeurde met het plaatsen van een motor; de ruimte voor de lading moest wel gelijk blijven natuurlijk.
Voor die tijd was de Ivy een trotse 2-master.
Je moet wel lef hebben om met zo een bootje zeilend de oceaan over te steken want ook daar zijn meldingen van.
In 1979 heeft de Ivy vast gezeten in het ijs van de Barendszee. Het ijs is gaan drukken en heeft de bakboordzijde (links) ingedeukt. Die kant is er na geheel vervangen want het bleef lekken.
De schepen werden met de tijd almaar groter en de Ivy zakte af in de rangorde. Na een lange staat van dienst als kustvaarder is ze rond 1980 tot werkschip omgebouwd. Dat heeft ze geweten. Met flink wat deuken en gebutst door het leven kwam ze in 2008 te koop in Denemarken. Jan de Vries, een liefhebber van oude schepen en goede ijzerwerker, heeft haar gekocht en de bovenzijde van de Ivy opnieuw gemaakt. Als voorbeeld diende een tekening in een boek uit 1927.
Nu is de Ivy een varende woning. De motor uit de jaren zeventig (een scania 275 pK) doet het nog prima.
Er zijn nu nog 10 van dit soort schepen in Europa en de Ivy vertegenwoordigt Rotterdam. De Rotterdamse historische haven is uniek vanwege zijn grootte én omdat je er mag restaureren. Met de tijd die het nu eenmaal nodig heeft een schip zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen.

Ivy was built in Elmshorn (northern Germany) as a schooner-bar. Of this type of ship, about 100 are said to have been made. With a flat surface (bottom) so that you can dry up on sandbanks here and there along the coast; at the next tide they sail on. Intended for coastal and large river shipping. With the Ivy, cargo was transported from the Mediterranean sea to Norway. Most schooner-aken did not survive the1stworld war; they were requisitioned by the army.
In 1936 the ship was extended, which usually happened at the same time as the installation of an engine; the space for the load had to remain the same of course.
Before that time, the Ivy was a proud 2-master.
You have to have the guts to cross the ocean with such a boat sailing because there are also reports of that.
In 1979 the Ivy was stuck in the ice of the Barends sea. The ice has started to press and has dented the port side (left). That side was completely replaced after completely because it kept leaking.
The ships got bigger and bigger with time and the Ivy dropped down the ranking. After a long record of service as a coaster, she was converted into a workship around 1980. She knew that. With a lot of dents and butts through life, she came for sale in Denmark in 2008. Jan de Vries, a lover of old ships and good ironworker, bought her and made the top of the Ivy again. As an example, a drawing in a book from 1927 served as an example.
Now the Ivy is a sailing house. The engine from the seventies (a scania 275 pK) still does fine.
There are now 10 such ships in Europe and the Ivy represents Rotterdam. The historic port of Rotterdam is unique because of its size and because you can restore it. With the time it simply takes, a ship restores as much as possible to its original state.

Dit schip is privé-eigendom en niet vrij toegankelijk.

Technische Informatie

Type

Type: Schoeneraak

Maten

Lengte x breedte: 27,60 x 5,40 meter

Werf

Werf: Elmshorn

Laadvermogen

Laadvermogen: 128 ton

Bouwjaar

Bouwjaar: 1911

Motor

Motor: Scania 275 pk